مختلف
۲۹ام دی ۱۳۹۶ مختلف

آسمان مهربان  مدت هاست که روی از کشورمان به قهر و رنجش تافته است. هشدار قرمزش اکنون بر چشمان غفلت ما با رنگی از بهت و نگرانی نشسته و نایره پیکارش در ستیز با فراموشی هایمان  بیش از هر زمان دیگر به گوش می رسد. دماوند لباس سفید برفی زمستانه هر سالش را از تن کنده شاید که ما را به تابستان های  تف آلود تر از گذشته خبر دهد. 
خبرها هیچ کدام نشانی ترآلود ندارد: ۹۴ درصد عرصه کشور در معرض خشکسالی شدید است…. مخزن ۹۸ سد مهم کشور کمتر از ۴۰ درصد پر است. این تعداد سد ۳۹ درصد ظرفیت مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را دارد…. سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران ۶۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد و ۳۲ درصد این سدها پر است….از ابتدای سال آبی جاری در استان تهران ۳۰ میلی متر بارش ثبت شده است که نسبت به زمان مشابه پارسال ۶۱ درصد و نسبت به درزامدت ۶۴ درصد کاهش نشان می دهد….. فرماندار تهران  با بیان اینکه امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از آب شهرستان بیرجند بدتر است، عنوان کرد: آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود و در صورت ادامه این شرایط احتمال  جابجایی های در این مقیاس وجود دارد….
  زندگی اما هنوز در رگ های شهرها و بی عنایت از این آما ر و هشدار ها و  در ادامه آن غفلت بزرگ  جاری است.  میلیون ها اتومبیل از بامداد تا بی انتهای  هر شب  در تب و تاب و آلودن بی قرارند. شبکه های  اجتماعی بجای انعکاس این فرا بحران، مواردی مانند کمبود و گرانی تخم مرغ را به رنگ نیش و مزاح در آورده و نمایندگان مجلس بر پرسش هایی در استیضاح  وزیر جهاد کشاورزی  پای می فشرند  که از جنس دغدغه های گذشته است.  پیمانکاران شهرداری ها شلنگ های پر فشار آب را کماکان  بر چمن و گل های فصلی می زنند تا شاید که به بهای خشکی بیشتر لبخند رضایت بر چهره ناظرین خود بیارایتد . در آن دور دست ترها  مردی عجول را می بینیم که به ضرب و زور آخرین فشار های آب گرد از رخسار اتومبیلش برمی گیرد تا بیش از همیشه بر سیمای خشک طبیعت غبار بیافزاید. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با درکی از عمق بحران اما شگفتانه  هنوز از توسعه کشت کلزا و …. خبرمان می دهد، بی آن که آسمان در بازتاب این خبرها اندکی لب واگشاید. صدای رییس دولت دهم  هنوز و در هیجان افزایش ناپایدار درآمد نفت در گوش ها طنین دارد که آرزوی ۳۰۰ میلیون جمعیت بر این عرصه تف آلود  را داشت. آرزویی که اگر  و  در مجالی تحقق می یافت صدای العطش انبوه بیشتری از مردم خودرا تا بیکرانه ها می شنیدیم .
اکنون روی سخن با تمامی مردم کشور از صدر مدیران  تا آنانی را داریم  که حتا به جرعه ای آب لب از شکوه و گلایه فرو می بندند. لطفا و بیش از این  در انتظار شنیدن صدای پای بحران نباشیم. بحران اینک با تمام قامتش در خانه همه ما سکنی گزیده است. خشکسالی اما  از جنس زلزله و سیل و طوفان نیست. این  بحران در روند افزایش تدریجی خود بر ناتوانی در پیشگیری ها می افزاید. سیاست مدیران و مطالبات مردم  از این پس بایستی در فوریتی جبرانی  رخت انس از گذشته مالوف خود برگیرد..
مدیریت بخش کشاورزی  کارنامه از این پس درخشانش نه در اعجاز ارقام بیشتر تولید  که در صیانت از آخرین ظرفیت های بجامانده است.  لطفا صدای آژیر خطر را هر چه زود تر با صدایی نا ایستا به صدا درآوریم که بیش از این درنگ جایز نیست.

۲۹ام دی ۱۳۹۶ مختلف

آسمان
مهربان  مدت هاست که روی از کشورمان به قهر و رنجش تافته است. هشدار قرمزش
اکنون بر چشمان غفلت ما با رنگی از بهت و نگرانی نشسته و نایره پیکارش در
ستیز با فراموشی هایمان  بیش از هر زمان دیگر به گوش می رسد. دماوند لباس
سفید برفی زمستانه هر سالش را از تن کنده شاید که ما را به تابستان های  تف
آلود تر از گذشته خبر دهد. 
خبرها هیچ کدام نشانی ترآلود ندارد: ۹۴
درصد عرصه کشور در معرض خشکسالی شدید است…. مخزن ۹۸ سد مهم کشور کمتر از
۴۰ درصد پر است. این تعداد سد ۳۹ درصد ظرفیت مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را
دارد … سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران ۶۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد و
۳۲ درصد این سدها پر است … از ابتدای سال آبی جاری در استان تهران ۳۰
میلی متر بارش ثبت شده است که نسبت به زمان مشابه پارسال ۶۱ درصد و نسبت به
درزامدت ۶۴ درصد کاهش نشان می دهد….. فرماندار تهران  با بیان اینکه
امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از آب شهرستان بیرجند بدتر است، عنوان
کرد: آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین
می شود و در صورت ادامه این شرایط احتمال  جابجایی های در این مقیاس وجود
دارد….
  زندگی اما هنوز در رگ های شهرها و بی عنایت از این آما ر و
هشدارها و  در ادامه آن غفلت بزرگ  جاری است.  میلیون ها اتومبیل از
بامداد تا بی انتهای  هر شب  در تب و تاب و آلودن بی قرارند. شبکه های 
اجتماعی بجای انعکاس این فرا بحران، مواردی مانند کمبود و گرانی تخم مرغ را
به رنگ نیش و مزاح در آورده و نمایندگان مجلس بر پرسش هایی در استیضاح 
وزیر جهاد کشاورزی  پای می فشرند  که از جنس دغدغه های گذشته است. 
پیمانکاران شهرداری ها شلنگ های پر فشار آب را کماکان  بر چمن و گل های
فصلی می زنند تا شاید که به بهای خشکی بیشتر لبخند رضایت بر چهره ناظرین
خود بیارایتد . در آن دور دست ترها  مردی عجول را می بینیم که به ضرب و زور
آخرین فشار های آب گرد از رخسار اتومبیلش برمی گیرد تا بیش از همیشه بر
سیمای خشک طبیعت غبار بیافزاید. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با درکی از
عمق بحران اما شگفتانه هنوز از توسعه کشت کلزا و …. خبرمان می دهد، بی
آن که آسمان در بازتاب این خبرها اندکی لب واگشاید. صدای رییس دولت دهم هنوز و در هیجان افزایش ناپایدار درآمد نفت در گوش ها طنین دارد که آرزوی
۳۰۰ میلیون جمعیت بر این عرصه تف آلود را داشت. آرزویی که اگر و در
مجالی تحقق می یافت صدای العطش انبوه بیشتری از مردم خودرا تا بیکرانه ها
می شنیدیم.
اکنون روی سخن با تمامی مردم کشور از صدر مدیران  تا آنانی
را داریم  که حتا به جرعه ای آب لب از شکوه و گلایه فرو می بندند. لطفا و
بیش از این در انتظار شنیدن صدای پای بحران نباشیم. بحران اینک با تمام
قامتش در خانه همه ما سکنی گزیده است. خشکسالی اما  از جنس زلزله و سیل و
طوفان نیست. این بحران در روند افزایش تدریجی خود بر ناتوانی در پیشگیری
ها می افزاید. سیاست مدیران و مطالبات مردم  از این پس بایستی در فوریتی
جبرانی  رخت انس از گذشته مالوف خود برگیرد..
مدیریت بخش کشاورزی 
کارنامه از این پس درخشانش نه در اعجاز ارقام بیشتر تولید که در صیانت از
آخرین ظرفیت های بجامانده است.  لطفا صدای آژیر خطر را هر چه زودتر با
صدایی نا ایستا به صدا درآوریم که بیش از این درنگ جایز نیست.

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

۲۸ دی ۱۳۹۶

پایگاه خبری شارژی محیط زیست و حیات وحش ایران (شارژی): معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب همکاری های مشترک تفاهم نامه سه جانبه به مدت پنج سال امضاء کردند.

اتخاذ سیاست ها و تدابیر مشترک برای پیشگیری از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست، بررسی و پیگیری گزارشات مردمی در این حوزه ها به منظور تحقق عملی منویات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور، ترویج فرهنگ صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق ظرفیت ها و تشکل‌های مختلف مردمی و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات فنی بین بخشی طرفین از جمله اهداف مندرج در تفاهم نامه همکاری است.

همچنین در این تفاهم نامه طرفین بر توسعه همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت، توانمندی و تجارب و تقویت نقش جوامع بومی و محلی، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و تعاونی های تخصصی به منظور تشریک مساعی در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت پیشگیری از تخریب، تعرض، تصرف، واگذاری و بهره برداری غیر مجاز از اراضی ملی و دولتی به ویژه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها تاکید داشته اند.

مشارکت در اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عمومی مردم از طریق ایجاد کمپین های مجازی و همچنین برگزاری جشنواره ها، ایجاد بستر مناسب جهت آموزش سازمان های مردم نهاد با رویکرد شارژیان پیشگیری و حضور فعال در سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجا)، پیگیری ایجاد شعب دادگاه ویژه منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تسریع در دادرسی، کمک به تقویت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان ها از جمله نکات مهمی است که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

۰
۰

  

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف


با
تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس ، دولت مجاز شد تا ۲۰ درصد از اعتبار طرح تملک
دارایی های استانی و ملی را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار
بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود.

به گزارش شارژی از خانه ملت، یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ که امروز به میان خبرنگاران آمده بود از تصمیمات این کمیسیون با اشتغالزایی در سال ۹۷ خبرداد .


به گفته یوسف نژاد دولت مجاز است از محل
طرح تملک دارایی های استانی و ملی ۲۰ درصد از اعتبار را در قالب کمک های
فنی و اعتباری در اختیار بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف
اشتغال شود؛ مقدار حدودی آن ۱۰هزار میلیارد تومان است که به علاوه ۱۵ هزار
میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانک ها به عنوان سپرده و ۳هزار میلیارد
که از محل دیگر، مهیا شده، بانک ها موظف هستند برابر این میزان آورده
داشته باشند، بنابراین ۵۰هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷
در نظر گرفته شده است./

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

اين يعني علاوه بر موضوع كميت، موضوع كيفيت آب تهران هم مطرح بوده و هست. بخش اعظم آبي كه در تهران مصرف مي‌شود (يعني بالاي ٨٠ درصد) دوباره به صورت فاضلاب بازمي‌گردد و بايد پالايش شود تا به محيط‌زيست آسيب نرساند.

انوش نوری اسفندیاریشارژی/ انوش نوري‌اسفندياري*: مساله اصلي در حوزه آب مساله مديريتي است. واقعيت اين است كه شهر تهران به لحاظ جمعيتي به نسبت پايداري رسيده و حتي صحبت از فرستادن مهاجر از تهران به ساير نقاط هم مطرح است. به همين دليل تاكنون روش مديريتي بر اين بوده است كه به هر روش و هر قيمتي كه شده آب براي تهران تامين شود.

بر اين اساس تامين آب سالانه پايتخت به رقم ١ ميليارد و ٣٠٠ ميليون متر مكعب رسيد. به طور ميانگين ٣٠ درصد از آب تامين‌شده از آب زيرزميني است و ٧٠ درصد از آب سطحي. كيفيت منابع آب سطحي ما به دليل شرايط نامناسب مديريت آبخيز دچار مشكل است و از طرفي كيفيت آب‌هاي زيرزميني هم به لحاظ كيفي مساله‌دار است.

اين يعني علاوه بر موضوع كميت، موضوع كيفيت آب تهران هم مطرح بوده و هست. بخش اعظم آبي كه در تهران مصرف مي‌شود (يعني بالاي ٨٠ درصد) دوباره به صورت فاضلاب بازمي‌گردد و بايد پالايش شود تا به محيط‌زيست آسيب نرساند. اين فاضلاب‌ از طريق رود-‌دره‌هايي كه در تهران وجود دارند به سمت جنوب شهر مي‌رود و در آنجا مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.

براي همين لازم است شيوه مديريتي بايد به صورتي باشد كه بشود بين چرخه آب يعني آبي كه از آسمان مي‌بارد و به صورت روان‌آب حتي منجر به سيل و خسارت مي‌شود و آبي كه از طالقان، كرج، لار و لتيان به سوي تهران مي‌آيد به شكل مناسبي مورد استفاده و پساب‌ها هم حتي‌الامكان در تامين نيازها مورد توجه قرار بگيرد. در حال حاضر پس از كشمكش‌هاي زياد تازه موفق شده‌ايم كه براي آبياري فضاي سبز از آب لوله استفاده نكنيم. اما به هر حال براي حفظ فضاي سبز تهران حدود ٢٥٠ مليون متر‌مكعب آب برداشت مي‌شود كه رقم بسيار بالا و قابل توجهي است. در كنار اين موضوع حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد تلفات آب داريم. به طور مشخص در مورد تهران اين ميزان از تلفات آب بازمي‌گردد به قدمت لوله‌ها و بافت شهري بسيار فرسوده گسترده‌اي كه در پايتخت وجود دارد و مزيد بر علت مي‌شود.

از طرف ديگر اندازه‌گيري، كنترل آب و نرخ‌گذاري حجمي آب هم به شكلي است كه در مجتمع‌ها به صورت تجمعي است و به صورت تفكيكي امكان‌پذير نيست براي همين جرايمي كه به مصرف‌هاي بالا تعلق مي‌گيرد از آنجايي كه روي كل مجتمع سرشكن مي‌شود…

 اثر بازدارندگي خود را از دست داده‌اند و تنها اثرشان، اثر درآمدي براي شركت آب‌وفاضلاب است.

اين مشكلات مزمن از قبل در تهران وجود داشته‌اند و حالا به دليل بارش‌هاي اندكي كه امسال داشتيم و شدت گرفتن خشكسالي، طبيعتا اين مشكلات خودشان را بيشتر نشان مي‌دهند و بايد مورد توجه قرار بگيرند. معمولا در چنين شرايطي آخرين راه‌حل‌ها به سمت جيره‌بندي و قطع آب مي‌رود كه خسارت‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند و قبل از آن نقطه، بايد تدابيري اتخاذ شود. قبلا هم سابقه داشته كه به عنوان راه‌حل فشار آب را كمتر مي‌كردند كه خودش منجر به اين مي‌شود كه در مجتمع‌ها ناچار آب را پمپاژ كنند. يا اينكه از آب زيرزميني بيشتر بهره‌برداري كنند كه مشكل كيفيت آب را همراه دارد و مردم را به سوي استفاده بيشتر از تصفيه‌كننده‌ها مي‌برد، يعني عملا هزينه مضاعف به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود. همه اينها يعني ما نياز به يك تحول در نظام مديريتي داريم كه هم مشاركت مردم در آن قوي‌تر ديده شود و هم شيوه‌هاي عرضه بيشتر به هر قيمت مورد تجديدنظر قرار بگيرد.

اينكه در مورد وضعيت بد آب تهران زياد نمي‌شنويم به اين دليل است كه اطلاعات شفاف نيست و تصميمات پشت درهاي بسته گرفته مي‌شود، يعني ترجيح به ادامه روند موجود است. اگر اين مسائل علني مطرح شوند و مردم در جريان آن قرار بگيرند، نارسايي‌هاي مديريتي خودش را نشان مي‌دهد و به دنبال آن مطالبات و درخواست‌هاي مشخص‌تري از سوي مردم مطرح مي‌شود كه اين موضوع براي كساني كه علاقه‌مند به حفظ وضعيت موجود هستند، مطلوب نيست.

هرچه مي‌گذرد مديريت آب شهري سخت‌تر مي‌شود و راه‌حل‌هاي بازسازي و تغيير با دشواري‌هاي بيشتري مواجه مي‌شوند، براي فرار از همين سختي است كه گروهي علاقه دارند همان رويه موجود را حفظ كنند و تن به اين مشكلات ندهند. در اختيار گذاشتن اطلاعات، پاسخگويي به مردم و جلب همكاري آنها يكي از همان راه‌هاي دشواري است كه از آن حذر مي‌شود.

شرايط دشواري براي كشور ما پيش آمده؛ به صورت خاص براي تهران. در برنامه ششم قرار بر اين بود ١١ميليارد متر مكعب كاهش برداشت داشته باشيم كه در كنار اقدامات ديگر مانند انتقال آب و باروري ابرها و استفاده از آب‌هاي ژرف تقريبا فراموش شده است و طبيعتا چهره واقعي قضايا با همان سرعتي كه منابع آب كم مي‌شوند، خودش را آشكارتر نشان مي‌دهد. اين شرايط فرصتي است تا تصميمات جدي‌تر با سرعت بيشتري گرفته شوند؛ زياد وقتي باقي نمانده است.

* عضو انديشكده تدبير آب ايران

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف


کسنیا سابچاک خبرنگار روس که به عنوان مخالف حکومت روسیه
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است، گفت که شبه جزیره کریمه بخشی از
اوکراین است.

کسنیا سابچاک خبرنگار روس که به عنوان
مخالف حکومت روسیه نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است، گفت که شبه جزیره
کریمه بخشی از اوکراین است.

به گزارش ایرنا، سابچاک روز چهارشنبه در
گفت وگو با رادیو کامسامولسکایا پراودا گفت که کریمه بر اساس قوانین بین
المللی بخشی از اوکراین بوده و روسیه این قوانین را نقض کرده است.

سابچاک همچنین خاطرنشان کرد: ساکنان منطقه کریمه نسبت به بقیه نقاط جهان از حقوق کمتری برخوردارند.

نامزد ریاست جمهوری روسیه گفت که در کریمه
بانک دولتی اسبربانک (بزرگ ترین بانک روسیه) شعبه ندارد و سفر ساکنان این
منطقه به کشورهای دیگر نیز دشوار است و مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸
روسیه در شبه جزیره کریمه برگزار نمی شود.

مردم شبه جزیره کریمه چند سال پیش با بروز
اختلافات داخلی در اوکراین با برگزاری همه پرسی خواستار پیوستن به روسیه
شدند و در ماه مارس ۲۰۱۴، روسیه این درخواست آنان را پذیرفت اما اوکراین که
با برخی از مناطق جدایی طلب خود در شرق همچنان درگیر است، این شبه جزیره
را بخش جدایی ناپذیر قلمرو خود می داند.

برخی از کشورهای جهان کریمه را خاک روسیه می دانند و برخی دیگر خواهان بازگشت آن به اوکراین هستند.

سابچاک نامزد پر سر و صدای انتخابات ریاست
جمهوری روسیه نیز که ۳۶ سال سن دارد، مجری چند برنامه تلویزیونی سیاسی و
اجتماعی از جمله شبکه اول روسیه و دوژد را بوده است.

این زن خط قرمز روس‌ها را رد کرد

او اکنون نیز خبرنگار است و به دلیل مخالفت با تصمیمات دولت روسیه و اظهارات جنجالی بیش از پیش مورد توجه رسانه ها قرار دارد.

سابچاک که سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ عضو شورای
هماهنگی مخالفان دولت بود، تنها فرزند آناتولی سابچاک نخستین شهردار سن
پترزبورگ پس از فروپاشی شوروی است که ولادیمیر پوتین رییس جمهوری کنونی
روسیه در دهه ۹۰ میلادی چند سال تا ۱۹۹۶ معاون وی بود.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

این زنجیره باید به درستی شکل بگیرد تا اهداف محقق شود، اگر یکی از حلقه های زنجیره مفقود باشد فرایند به درستی شکل نخواهد گرفت.

شارژی: وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی راهی جز طی کردن مسیر از مزرعه تا سفره نداریم گفت: این زنجیره باید به درستی شکل بگیرد تا اهداف محقق شود، اگر یکی از حلقه های زنجیره مفقود باشد فرایند به درستی شکل نخواهد گرفت.

محمود حجتی در نشستی با نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی استان مرکزی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه محدود شدن منابع آبی برای کشور ایجاد شده است افزود: تاریخ نشانگر توانمندی مردم ایران در حوزه رشد و تولید است.

وی با بیان اینکه شرایط امروز ما علیرغم محدودیت ها و افزایش تقاضا به لحاظ علم و ابزاری که در اختیار داریم، با گذشته قابل مقایسه نیست اظهار کرد: اگر با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های در اختیار به خوبی عمل کنیم، آثار مثبت بسیاری را شاهد خواهیم بود.

حجتی با اشاره به طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی گفت: بهترین نظام تعادل بخشی که امروز به دنبال آن هستیم، در گذشته در قالب ایجاد و بهره برداری از قنات ها اجرایی شده بود.راهی جز طی کردن مسیر مزرعه تا سفره نداریم

وی بر لزوم همکاری و هماهنگی در راستای افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از منابع تاکید کرد و گفت: دولت به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات را از پیش رو بردارد.

حجتی با اشاره به عملکرد کشورهای توسعه یافته در حوزه کشاورزی اظهار کرد: تجربه این کشورها پیش روی ماست و باید از آن بهره برداری کنیم.

وی افزود: دولت ها در جوامع مترقی عملیات اجرایی انجام نمی‌دهند و اینگونه امور به اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و در کل بخش خصوصی واگذار می شود.

حجتی با تاکید بر اینکه در بخش کشاورزی راهی جز طی کردن مسیر از مزرعه تا سفره نداریم گفت: این زنجیره باید به درستی شکل بگیرد تا اهداف محقق شود، اگر یکی از حلقه های زنجیره مفقود باشد فرایند به درستی شکل نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پاسخ تمام مشکلات حوزه کشاورزی در طی شدن درست این فرایند است اظهار کرد: در گذشته کشاورزی در ایران معیشتی بود و بخش بعد از مزرعه در آن زمان چندان تعریفی نداشت، اما امروز این مهم باید جدی گرفته شود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: با انبوه شدن تولید محصولات کشاورزی و ورود از حوزه کشاورزی معیشتی به اقتصادی فرایند تولید شکل دیگری به خود می گیرد و در چنین شرایطی نمی توان از بخش بعد از مزرعه غافل بود و در واقع زنجیره مزرعه تا سفره باید جدی گرفته شود.

حجتی با بیان اینکه در چنین فرایندی کشتارگاه ها و واحدهای بسته بندی باید بر محور دامداری ها و در منطقه تولید دیگر محصولات کشاورزی تعریف و مستقر شوند و واسطه ها تا حد ممکن از این چرخه حذف شوند، یکی از اهداف در نظر گرفتن تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری برای مناطق روستایی را ادامه دادن این زنجیره عنوان کرد و افزود: ارزش افزوه باید در مناطق تولید محصول کشاورزی ایجاد شود.

وی با اشاره به تجربیات کشورهایی همچون هلند در بکارگیری تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشاورزی در راستای بهبود اقتصاد کشاورزی و حذف واسطه ها اظهار کرد: در این کشور خرید نهاده و فروش محصول دغدغه فعال بخش کشاورزی نیست چرا که تمام دغدغه‌ها با تعریف اینگونه تشکل‌ها و فعالیت گسترده و حساب شده آنها رفع شده و کشاورز تنها به تولید محصول با کیفیت می‌اندیشد و زنجیره تولید و فروش داخلی و خارجی توسط تعاونی پردازشگری می شود.

حجتی با بیان اینکه راهی جز توجه به این رویکرد برای ما وجود ندارد افزود: صادرات محصولات کشاورزی در هلند حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون دلار است که تماما توسط پایانه های ویژه پردازشگری می شود و تولیدکنندگان در این چرخه حضور فعال داشته و واسطه ها در حد ممکن حذف شده اند.راهی جز طی کردن مسیر مزرعه تا سفره نداریم

وی بر لزوم نهادسازی در بخش کشاورزی برای رشد و توسعه کشاورزی کشور و رفع دغدغه های موجود با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کشاورزی و تولیدکنندگان این بخش تاکید کرد و افزود: منابع باید جهت تقویت و اتصال زنجیره مزرعه تا سفره بکار گرفته شوند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این رویکرد باید به عنوان یک رویکرد بلندمدت مورد توجه قرار بگیرد تا در آینده با مشکلات امروز مواجه نباشیم افزود: اصلاح الگوی کشت و تولید محصول به اندازه تقاضای موجود از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجتی افزود: محصولات کشاورزی را نمی توان برای مدت طولانی نگهداری کرد و تولید فراوان محصولات بدون توجه به نیاز بازار موجب متضرر شدن تولیدکننده و از بین رفتن منابع خواهد شد. تولیدکننده نباید بدون توجه به میزان و نوع نیاز بازار به تولید محصول بپردازد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۳ مجبور شدیم ۱۷۰۰ تن مرغ را برای تعادل بخشیدن به قیمت در بازار مصرف کشور جمع آوری کنیم. در حال حاضر ظرفیت تولید مرغ در ایران سه میلیون تن در سال است در حالی که میزان مصرف این محصول در کشور ۲.۴ میلیون تن است و در این شرایط تقاضای افزایش ظرفیت وجود دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به یارانه‌ای که در دنیا برای بخش کشاورزی صرف می شود گفت: آمریکا علیرغم برخورداری از زیرساخت های بسیار در حوزه کشاورزی و مشکلات به مراتب کمتر از ما در این حوزه مبالغ بسیاری را صرف یارانه بخش کشاورزی می کند. اتحادیه اروپا نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال را به یارانه بخش کشاورزی اختصاص می دهد و برزیل که از نظر آب و خاک هیچگونه محدودیتی برای تولید ندارد مرغ را به صورت عمده در بازارهای جهانی با کمترین قیمت عرضه می کند.

وی افزود: تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید بهره ور فعالیت کنند. بسیاری از محصولات کشاورزی ما قابلیت ورود به بازارهای جهانی را داراست. اساس تولید را باید بر بهره وری قرار داد و اساس بهره وری بر مدیریت مصرف آب است.

حجتی تصریح کرد: بهره وری آب تنها به آبیاری نوین محدود نمی شود، بلکه سیستم تولید ما باید به سمت کشت نشائی و گلخانه ای حرکت کند که این مهم در استان مرکزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در  حال حاضر وضعیت مناسبی از نظر منابع آبی و منابع مالی در کشور وجود ندارد و دولت در این حوزه ها شرایط خوبی ندارد، اما علیرغم محدودیت ها و مشکلات موجود توانستیم منابع خوبی را بویژه در بخش آب و خاک با حمایت مقام معظم رهبری ببینیم.

حجتی بر لزوم توجه ویژه به آبخیزداری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت منابع آبی موجود تاکید کرد و افزود: پیشنهاد دولت در این خصوص توسط مجلس تصویب شده و امید است از حمایت دفتر رهبری در این حوزه نیز بهره مند شویم.

 وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه اختلافات بین منابع طبیعی و برخی کشاورزان وجود دارد گفت: در سطح کشور چند میلیون هکتار زمین درگیر این مسئله است و ۱۰ ها هزار پرونده در این حوزه تشکیل شده است .  این مشکل را می توانیم با راهکاری که به استان ها اعلام شده و با کمک هم رفع کنیم.

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

سران دو کشور پرجمعیت جهان، هند و چین، کمترین حقوق را دارند.

روسای جهان چقدر حقوق می‌گیرند؟

فرارو- حقوق سران بسیاری از کشورها، یکسان نیست.

به گزارش
الشرق الاوسط، حقوق روسای جمهوری و رهبران جهان یکی از موضوعاتی است که
بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. با وجود اینکه برخی از کشور‌ها بر
شفافیت میزان حقوق دریافتی روسای‌شان تاکید می‌کنند، با این حال میزان حقوق
بسیاری از رهبران جهان هنوز سری است که فاش‌شدنی نیست.

نکته جالب آن که بین میزان حقوق سران جهان تفاوت فاحشی وجود دارد. در زیر حقوق روسای کشور‌های مطرح جهان را می‌خوانیم:

۱- ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه:
رئیس‌جمهوری  روسیه سالانه ۱۵۵ هزار دلار دریافت می‌کند. حقوق پوتین روند افزایشی داشته
است. او در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳۶ هزار دلار به عنوان حقوق دریافت کرد.

۲- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا:
کل حقوق سالانه رئیس‌جمهوری آمریکا ۴۰۰ هزار دلار است. با این حال، ترامپ گفته او از این حقوق فقط یک دلار برداشت خواهد کرد!.

۳- ایمانویل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه:
رئیس‌جمهوری فرانسه سالانه ۱۷۹ هزار یورو حقوق می‌گیرد.

۴- جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا:
نخست‌وزیر کانادا سالانه ۲۶۰ هزار دلار – یعنی دو برابر حقوق یک نماینده پارلمان – حقوق می‌گیرد.

۵- آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان:
مرکل سالانه ۲۱۶ هزار یورو (معادل ۲۳۵ هزار دلار) حقوق می‌گیرد.

۶- ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا:
نخست وزیر بریتانیا سالانه ۱۸۶ هزار دلار حقوق می‌گیرد.

۷- شی جین پنگ، رییس جمهوری چین:
رئیس‌جمهوری چین در سال فقط ۲۰ هزار دلار حقوق می‌گیرد. پنگ، در بین تمام رهبران جهان، کمترین حقوق را دریافت می‌کند.

۸- شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن:
آبه سالانه حدود ۲۴۱ هزار دلار دریافت می‌کند.

۹- نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند:
نخست وزیر هند، سالانه فقط ۲۸ هزار دلار حقوق دریافت می‌کند.

۱۰- مون جای ان، رئیس‌جمهوری کره جنوبی:
رئیس‌جمهور کره جنوبی سالانه ۲۱۰ هزار دلار حقوق می‌گیرد.

همانطور که ملاحظه می‌شود، سران دو کشور پرجمعیت جهان، هند و چین، کم ترین حقوق را دارند.

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

فرارو-
در بسیاری از شهر‌هایی که در ناآرامی‌های دی ماه، تجمعات به خشونت کشیده
شد سابقه درگیری بر سر مساله آب وجود دارد. مشکل خشکسالی در سال‌های اخیر
بیشتر در کشور به چشم می‌آید. کارشناسان، تحلیل‌گران و نیز شماری از
مقام‌های دولتی، در سال‌های گذشته در مورد بحران ناشی از خشکسالی و کمبود
آب هشدار داده‌اند.

به گفته فرماندار تهران در
سال جاری، کم‌ترین میزان بارندگی طی نیم قرن گذشته در کشورمان، ثبت
شده‌است. اگر بارندگی‌ها در تهران به همین روند باشد، ۵۲ درصد مردم تهران
بدون آب شرب خواهند بود.

همچنین ورود آب به سد‌های اصلی کشور، ۳۰ درصد کم‌تر از مدت‌زمان مشابه در سال گذشته بوده‌است.

ریشه کم‌آبی در خشکسالی مدیران

سد کرج

علاوه بر این‌که در برخی
پهنه‌های آب‌ریز مانند خلیج فارس، بارش‌ها ۶۷ درصد افت داشته، در برخی
استان‌ها که انتظار بارش خوبی می‌رفت نیز بارش‌ها بین ۴۰ تا ۷۵ درصد کاهش
داشته‌است.

در کنار مشکلاتی که
خشکسالی می‌تواند برای آب شرب مردم و کشاورزی بوجود بیاورد با توجه به
مشکلات اقتصادی کشور مساله بودجه مقابله با این پدیده هم بسیار حیاتی است.

در سال ۸۷ دولت برای
مقابله با پدیده خشکسالی ۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیری ارزی برداشت کرد،
اما به نظر می‌رسد دولت فعلی برای تامین مبالغ بسیار کم‌تر هم دچار مشکل
است.

ریشه کم‌آبی در خشکسالی مدیران

نشریه علمی
ساینتیفیک‌امریکن، در تحلیلی پیامد‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی
را در کنار مدیریت نادرست، چالش‌های مهمی می‌داند که ایران با آن روبه‌رو
است.

مدیریت نادرست مساله‌ای است که محمد رضا درویش فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو از آن به عنوان “خشکسالی مدیریتی” یاد می‌کند.

به نوشته این نشریه علمی
این بحران ممکن است یکی از دلایل اعتراضات اخیر در ایران به‌شمار رود و در
سال‌های پیش‌رو نیز به اعتراضات دیگری بیانجامد.

محمد درویش در گفتگو با فرارو به بررسی مساله خشکسالی و کم آبی و راهکار‌های مقابله با آن می‌پردازد:

با
توجه به اینکه در سال جاری نسبت به نیم قرن اخیر کمترین میزان بارش را در
کشور داشته ایم پیش بینی شما در مورد خشکسالی که ممکن است اتفاق بیافتد
چیست؟

قطعا امسال در سال خشکسالی خواهیم بود،که خشک سالی نسبتا
شدیدی هم خواهد بود؛ البته این ماجرا در ایران غیر طبیعی نیست. اغلب
سال‌های اخیر در ایران سال‌های خشکی است و سال‌های که اصطلاحا به آن
“ترسالی” می‌گوییم معدود است.

آن چیزی که در کشور ما
بحران ایجاد می‌کند این است که ما هرگز واقعیت‌های اقلیمی و جغرافیایی
خودمان را به رسمیت نمی‌شناسیم و همچنان رو به آسمان برنامه ریزی می‌کنیم؛
امیدواریم و دعا می‌کنیم که باد و باران بیاید.

امارات -همسایه جنوبی ما-
هم در خشکسالی بسیار شدیدی است، در سال جاری بارندگی آن‌ها هم به شدت کم
بوده است. کلا در منطقه خاورمیانه وضعیت همین گونه است، اما آن‌ها هیچ
نگرانی از این خشکسالی و کمبود باران ندارند و هرگز مثل ما دل نگران
ریزش‌های آسمانی شان نبوده‌اند. چرا؟ چون که چیدمان توسعه شان را بر مبنای
اقتصادی طراحی کرده اند که کمترین وابستگی را به آب و خاک دارد.

این کشور‌ها روی
بازرگانی، تجارت، گردشگری، صنایع “های‌تک” و انرژی‌های نو سرمایه گذاری
کرده‌اند. فقط شهر دوبی در سال گذشته ۱۴.۵ میلیارد دلار از محل گردشگری
درآمد داشته است. در حالی که کشور پهناور ما که مساحت آن چندین برابر
امارات است ۱.۳ میلیارد دلار درآمد داشته است.

این‌ها همه نشان دهنده
این است که خطری بزرگتر از خطر خشکسالی کشور را تهدید می‌کند و آن هم
خشکسالی مدیرانی است که حاضر به تغییر نیستند و درایت درک شرایط کنونی را
ندارند. بسیار محافظه کار و متحجر هستند و با توجه به این ماجرا ما درگیر
خطری هستیم که من اسمش را می‌گذارم “خشکسالی مدیریتی”.

یعنی به نظر شما خشکسالی امسال با توجه به اقلیم منطقه مساله‌ای طبیعی است؟
پاییز
امسال نسبت به میانگین ۶۳ سال گذشته کمترین میزان ریزش ها‌ی آسمانی را
داشته است، اما ما سال‌های دیگری را هم داشته ایم که مثلا زمستان ما
خشک‌ترین زمستان بوده است، اما بهار به سرعت جبران کرده است یا اینکه پاییز
بسیار خوبی بوده، اما زمستان و بهار خوب نبوده است.

کلا ویژگی مناطق خشک
اینگونه است که انحراف معیار بارش از میانگین بسیار بالا است؛ و مثلا در یک
سال نسبت به سال دیگر ۷۰ درصد ریزش‌های آسمانی تغییر می‌کند.

میانگین گرفتن در
کشور‌هایی با شرایط کشور ما نوعی بلاهت است مثل این است که بگوییم میانگین
یک تومن پولی که در جیب من است و یک میلیاردی که در جیب شماست می‌شود ۵۰۰
میلیارد و یک تومن در حالی که میانگین برای این دو مرحله درست نیست.

در مورد اقلیم خشک هم
دقیقا اینگونه است و ما نباید بر اساس میانگین‌ها قضاوت بکنیم. هر سالی
باید صرفا سناریوی خودش را داشته باشد و بهترین کاری که باید بکنیم این است
که آبی که در این مملکت وجود دارد را برای توسعه گردشگری، توسعه صنایع
هایتک و نیاز آب شرب مردم استفاده بکنیم.

در صورتی که ما در
کشورمان پرمصرف‌ترین صنایعی که در جهان وجود دارد مستقر کرده ایم. یعنی هیچ
“صنعت آب بَری” در جهان وجود ندارد که ما آن را نداشته باشیم یعنی سه صنعت
فولاد، آهن و اتم.

این سه صنعت به شدت آب
بَر هستند. تمام نیروگاه‌های اتمی در دنیا در کنار رودخانه‌ها و دریا‌ها
قرار گرفته اند؛ اما ما در مرکز کشو-قم و اصفهان- نیروگاه اتمی ساخته ایم؛ و
یا اینکه استحصال اورانیم را از یزد انجام می‌دهیم و مجبورهستیم با
تانکر‌های بزرگ برای مردم آن منطقه آب شیرین ببریم. این نابخردی و عدم توجه
به ملاحظات واقعی حاکم بر سرزمین ماست.

احداث صنایع فولاد، آهن صنایع سیمان و کشت نیشکر در مناطق کم آب اشتباه است.

نی شکر در جایی کشت
می‌شود که دست کم میانگین ریزش‌های آسمانی اش ۱۰۰۰ میلیمتر باشد در حالی که
مابا وجود کم آبی با افتخار نیشکر می‌کاریم و کسی را که با افتخار نیشکر
کاشته است به عنوان رئیس سازمان محیط زیست منصوب می‌کنیم و به او جایزه
می‌دهیم. این‌ها اشتباهات بزرگی است که در کشور رخ داده و همچنان ادامه
دارد؛ و تا وقتی که این وضعیت باشد ما حق نداریم از آسمان شکایت کنیم.

کدام مناطق کشور در برابر این خشکسالی آسیب پذیری بیشتری دارند؟
اگر فقط شرایط طبیعی را در نظر بگیریم بدترین وضعیت را در شرق کشور داریم، و بعد در دشت سیستان و بعد در ایرانِ مرکزی.

اما اگر بخواهیم فاکتور
جمعیت را دخالت بدهیم، تهران الان بدترین وضعیت را دارد، چون سرانه آب به
شدت وابسته به سد‌هایی است که وجود دارد و این سد‌ها الان ۶۰ تا ۶۵ درصد
خالی است و از نظر پدافند غیر عامل تهران به شدت در معرض آسیب جدی است، بعد
از تهران شهر‌های مشهد، اصفهان و تبریز قرار دارند.

آیا ممکن است بارش در ماه‌های باقی مانده از زمستان و بهار مشکل خشکسالی امسال را جبران کند؟
در
اقلیم خشک هر چیزی امکان دارد، اما امیدوارم این ماجرا‌ها هشداری باشد
برای رهبران و مدیران حوزه‌های محیط زیست، آب و کشاورزی کشور که به سرعت
چیدمان توسعه را تغییر دهند.

اگر ما در یک بزرگراه
مسیر اشتباهی را می‌رویم کم کردن سرعت ما را به هدف نزدیک نمی‌کند، شجاعت و
درایت این است که از اولین دور برگردان دور بزنیم.

ما نیاز به مدیرانی داریم
که با شجاعت اعتراف کنند اشتباه کرده اند. باید بپذیریم خودکفایی در کشور
یک اشتباه راهبردی بوده است. باید به سمت تامین امنیت غذایی برویم و امنیت
غذایی ایرانیان یعنی بالفعل کردن مزیت‌های بالقوه‌ای که در این سرزمین وجود
دارد.

در این صورت دیگر نیازی
به آب فراوان و دعا برای بارش باران نداریم. چراکه کل نیاز آب شرب ایرانیان
۸ میلیارد متر مکعب است. یعنی ۸۰ میلیون ایرانی فقط به ۸ میلیارد متر مکعب
آب شرب نیاز دارند و این ۸ میلیارد متر مکعب یعنی ۸ درصد آب قابل استحصال
کشور که در سخت‌ترین خشکسالی‌ها هم همیشه اتفاق می‌افتد.

این وضعیت در ایران را با
عربستان سعودی مقایسه کنید که فقط برای تامین آب شرب مردم به ۳ میلیارد
متر مکعب آب نیاز دارد، ولی کل موجودی آب قابل استحصالش فقط ۱ میلیارد متر
مکعب است.

اگر در ایران خشکسالی
داریم پس وضعیت عربستان چگونه است؟ آدم‌های ناشکری هستیم که در چنین فلاتی
که ۱۸۰ رودخانه دائمی دارد آنقدر بد رفتار کرده‌ایم، آنقدر ولنگارانه و
نابخردانه از نعمت‌های الهی سوء استفاده کرده ایم که حالا به همچین فلاکتی
افتاده‌ایم.

کار ما شبیه کار آن
خانواده ثروتمندی است که با اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی سیگار روشن می‌کرد و
وقتی که می‌خواست نذری بدهد زیر آن نذری‌ها شمش طلا می‌گذاشت و می‌گفت:
چرا من که این همه کار خوب کردم و آنقدر نذر دادم، بدبخت و فقیر شدم؟!

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

۲۶ دی ۱۳۹۶

پایگاه خبری شارژی محیط زیست و حیات وحش ایران (شارژی): نیروهای یگان محیط زیست شهرستان خوی مستقر در سرمحیط بانی گلفرج حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده مراکان به یک خودروی سواری مشکوک شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی در این باره گفت: محیط بانان خودروی مذکور را تعقیب کرده و پیش از رسیدن به روستا متوقف نمودند.

جبرئیل قلی پور اظهار داشت: راننده خودرو به محض توقف پیاده شده و با پیاده متواری گردید.

در بازرسی از این خودرو لاشه کامل یک کل وحشی تازه شکار شده  کشف و ضبط گردید.

خودروی مذکور با دستور قضایی به پارکینگ منتقل و مشخصات والک خودرو از طریق پلیس راهور در اختیار دادسرا قرار گرفته است.

متهم به زودی به دادسرا احضار و به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی و تمرد از فرمان مامورین دولت حین انجام وظیفه محاکمه خواهد شد.

۰
-۶۰