پیش‌بینی تولید ۷۴۰ هزار تن گندم در استان کردستان
۲۶ام بهمن ۱۳۹۶ مختلف

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
گفت: در پاییز امسال ۵۵۸ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص پیداکرده است
  که ۳۳ هزار هکتار آن  گندم آبی و ۵۲۵ هزار هکتار آن  گندم  دیم
است.

به گزارش خبرنگار شارژی از استان کردستان،
محمدصالح احمدی در ششمین جلسه کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان
کردستان اظهار کرد:هم اکنون ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی گندم استان به صورت جوانه زیر
خاک است در حالی که در سال گذشته در همین موقع ۳۰۰هزار هکتار از مزارع گندم در حالت
جوانه زیر خاک بود ه است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
گفت: با بازدیدها وبررسی های انجام شده از مزارع گندم استان تا این مقطع پیش بيني می
شود در سال زراعی جاری  ۷۴۰ هزار تن گندم در
استان کردستان تولید شود که در مقایسه با سال گذشته با  رشد ۱۰ درصدی مواجه خواهیم بود.

وی پراکنش های مناسب بارندگی در بعضی از
مناطق استان وهمچنین کشت به موقع ومکانیزه گندم وتغذیه به موقع گیاهی را عامل اصلی
افزایش پیشبینی تولیدگندم  در سطح عنوان کرد
و گفت: با تمهیدات انجام گرفته، در حال حاضر کود اوره سرک مورد نیاز مزارع  گندم استان در حال تامین  و حمل به شهرستان ها است وهیچ گونه مشکلی در خصوص
تامین کود اوره برای کشاورزان استان وجود ندارد و کشاورزان می توانند از هم اکنون با
مراجعه به کارگزاری های بخش خصوص وتعاون روستایی کود مورد نیاز خود را دریافت دارند.


مطالب پیشنهادی