اصل‏ پنجاهم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران
۲۱ام دی ۱۳۹۶ مختلف

۱۹ دی ۱۳۹۶

پایگاه خبری شارژی محیط زیست و حیات وحش ایران (شارژی): در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

۰
۰

  


مطالب پیشنهادی