شارژی




۲۹ام دی ۱۳۹۶ مختلف

آسمان مهربان  مدت هاست که روی از کشورمان به قهر و رنجش تافته است. هشدار قرمزش اکنون بر چشمان غفلت ما با رنگی از بهت و نگرانی نشسته و نایره پیکارش در ستیز با فراموشی هایمان  بیش از هر زمان دیگر به گوش می رسد. دماوند لباس سفید برفی زمستانه هر سالش را از تن کنده شاید که ما را به تابستان های  تف آلود تر از گذشته خبر دهد. 
خبرها هیچ کدام نشانی ترآلود ندارد: ۹۴ درصد عرصه کشور در معرض خشکسالی شدید است…. مخزن ۹۸ سد مهم کشور کمتر از ۴۰ درصد پر است. این تعداد سد ۳۹ درصد ظرفیت مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را دارد…. سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران ۶۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد و ۳۲ درصد این سدها پر است….از ابتدای سال آبی جاری در استان تهران ۳۰ میلی متر بارش ثبت شده است که نسبت به زمان مشابه پارسال ۶۱ درصد و نسبت به درزامدت ۶۴ درصد کاهش نشان می دهد….. فرماندار تهران  با بیان اینکه امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از آب شهرستان بیرجند بدتر است، عنوان کرد: آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود و در صورت ادامه این شرایط احتمال  جابجایی های در این مقیاس وجود دارد….
  زندگی اما هنوز در رگ های شهرها و بی عنایت از این آما ر و هشدار ها و  در ادامه آن غفلت بزرگ  جاری است.  میلیون ها اتومبیل از بامداد تا بی انتهای  هر شب  در تب و تاب و آلودن بی قرارند. شبکه های  اجتماعی بجای انعکاس این فرا بحران، مواردی مانند کمبود و گرانی تخم مرغ را به رنگ نیش و مزاح در آورده و نمایندگان مجلس بر پرسش هایی در استیضاح  وزیر جهاد کشاورزی  پای می فشرند  که از جنس دغدغه های گذشته است.  پیمانکاران شهرداری ها شلنگ های پر فشار آب را کماکان  بر چمن و گل های فصلی می زنند تا شاید که به بهای خشکی بیشتر لبخند رضایت بر چهره ناظرین خود بیارایتد . در آن دور دست ترها  مردی عجول را می بینیم که به ضرب و زور آخرین فشار های آب گرد از رخسار اتومبیلش برمی گیرد تا بیش از همیشه بر سیمای خشک طبیعت غبار بیافزاید. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با درکی از عمق بحران اما شگفتانه  هنوز از توسعه کشت کلزا و …. خبرمان می دهد، بی آن که آسمان در بازتاب این خبرها اندکی لب واگشاید. صدای رییس دولت دهم  هنوز و در هیجان افزایش ناپایدار درآمد نفت در گوش ها طنین دارد که آرزوی ۳۰۰ میلیون جمعیت بر این عرصه تف آلود  را داشت. آرزویی که اگر  و  در مجالی تحقق می یافت صدای العطش انبوه بیشتری از مردم خودرا تا بیکرانه ها می شنیدیم .
اکنون روی سخن با تمامی مردم کشور از صدر مدیران  تا آنانی را داریم  که حتا به جرعه ای آب لب از شکوه و گلایه فرو می بندند. لطفا و بیش از این  در انتظار شنیدن صدای پای بحران نباشیم. بحران اینک با تمام قامتش در خانه همه ما سکنی گزیده است. خشکسالی اما  از جنس زلزله و سیل و طوفان نیست. این  بحران در روند افزایش تدریجی خود بر ناتوانی در پیشگیری ها می افزاید. سیاست مدیران و مطالبات مردم  از این پس بایستی در فوریتی جبرانی  رخت انس از گذشته مالوف خود برگیرد..
مدیریت بخش کشاورزی  کارنامه از این پس درخشانش نه در اعجاز ارقام بیشتر تولید  که در صیانت از آخرین ظرفیت های بجامانده است.  لطفا صدای آژیر خطر را هر چه زود تر با صدایی نا ایستا به صدا درآوریم که بیش از این درنگ جایز نیست.

۲۹ام دی ۱۳۹۶ مختلف

آسمان
مهربان  مدت هاست که روی از کشورمان به قهر و رنجش تافته است. هشدار قرمزش
اکنون بر چشمان غفلت ما با رنگی از بهت و نگرانی نشسته و نایره پیکارش در
ستیز با فراموشی هایمان  بیش از هر زمان دیگر به گوش می رسد. دماوند لباس
سفید برفی زمستانه هر سالش را از تن کنده شاید که ما را به تابستان های  تف
آلود تر از گذشته خبر دهد. 
خبرها هیچ کدام نشانی ترآلود ندارد: ۹۴
درصد عرصه کشور در معرض خشکسالی شدید است…. مخزن ۹۸ سد مهم کشور کمتر از
۴۰ درصد پر است. این تعداد سد ۳۹ درصد ظرفیت مخازن ۱۷۷ سد مهم کشور را
دارد … سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران ۶۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد و
۳۲ درصد این سدها پر است … از ابتدای سال آبی جاری در استان تهران ۳۰
میلی متر بارش ثبت شده است که نسبت به زمان مشابه پارسال ۶۱ درصد و نسبت به
درزامدت ۶۴ درصد کاهش نشان می دهد….. فرماندار تهران  با بیان اینکه
امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از آب شهرستان بیرجند بدتر است، عنوان
کرد: آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین
می شود و در صورت ادامه این شرایط احتمال  جابجایی های در این مقیاس وجود
دارد….
  زندگی اما هنوز در رگ های شهرها و بی عنایت از این آما ر و
هشدارها و  در ادامه آن غفلت بزرگ  جاری است.  میلیون ها اتومبیل از
بامداد تا بی انتهای  هر شب  در تب و تاب و آلودن بی قرارند. شبکه های 
اجتماعی بجای انعکاس این فرا بحران، مواردی مانند کمبود و گرانی تخم مرغ را
به رنگ نیش و مزاح در آورده و نمایندگان مجلس بر پرسش هایی در استیضاح 
وزیر جهاد کشاورزی  پای می فشرند  که از جنس دغدغه های گذشته است. 
پیمانکاران شهرداری ها شلنگ های پر فشار آب را کماکان  بر چمن و گل های
فصلی می زنند تا شاید که به بهای خشکی بیشتر لبخند رضایت بر چهره ناظرین
خود بیارایتد . در آن دور دست ترها  مردی عجول را می بینیم که به ضرب و زور
آخرین فشار های آب گرد از رخسار اتومبیلش برمی گیرد تا بیش از همیشه بر
سیمای خشک طبیعت غبار بیافزاید. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با درکی از
عمق بحران اما شگفتانه هنوز از توسعه کشت کلزا و …. خبرمان می دهد، بی
آن که آسمان در بازتاب این خبرها اندکی لب واگشاید. صدای رییس دولت دهم هنوز و در هیجان افزایش ناپایدار درآمد نفت در گوش ها طنین دارد که آرزوی
۳۰۰ میلیون جمعیت بر این عرصه تف آلود را داشت. آرزویی که اگر و در
مجالی تحقق می یافت صدای العطش انبوه بیشتری از مردم خودرا تا بیکرانه ها
می شنیدیم.
اکنون روی سخن با تمامی مردم کشور از صدر مدیران  تا آنانی
را داریم  که حتا به جرعه ای آب لب از شکوه و گلایه فرو می بندند. لطفا و
بیش از این در انتظار شنیدن صدای پای بحران نباشیم. بحران اینک با تمام
قامتش در خانه همه ما سکنی گزیده است. خشکسالی اما  از جنس زلزله و سیل و
طوفان نیست. این بحران در روند افزایش تدریجی خود بر ناتوانی در پیشگیری
ها می افزاید. سیاست مدیران و مطالبات مردم  از این پس بایستی در فوریتی
جبرانی  رخت انس از گذشته مالوف خود برگیرد..
مدیریت بخش کشاورزی 
کارنامه از این پس درخشانش نه در اعجاز ارقام بیشتر تولید که در صیانت از
آخرین ظرفیت های بجامانده است.  لطفا صدای آژیر خطر را هر چه زودتر با
صدایی نا ایستا به صدا درآوریم که بیش از این درنگ جایز نیست.

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

۲۸ دی ۱۳۹۶

پایگاه خبری شارژی محیط زیست و حیات وحش ایران (شارژی): معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب همکاری های مشترک تفاهم نامه سه جانبه به مدت پنج سال امضاء کردند.

اتخاذ سیاست ها و تدابیر مشترک برای پیشگیری از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست، بررسی و پیگیری گزارشات مردمی در این حوزه ها به منظور تحقق عملی منویات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور، ترویج فرهنگ صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق ظرفیت ها و تشکل‌های مختلف مردمی و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات فنی بین بخشی طرفین از جمله اهداف مندرج در تفاهم نامه همکاری است.

همچنین در این تفاهم نامه طرفین بر توسعه همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت، توانمندی و تجارب و تقویت نقش جوامع بومی و محلی، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و تعاونی های تخصصی به منظور تشریک مساعی در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت پیشگیری از تخریب، تعرض، تصرف، واگذاری و بهره برداری غیر مجاز از اراضی ملی و دولتی به ویژه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها تاکید داشته اند.

مشارکت در اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عمومی مردم از طریق ایجاد کمپین های مجازی و همچنین برگزاری جشنواره ها، ایجاد بستر مناسب جهت آموزش سازمان های مردم نهاد با رویکرد شارژیان پیشگیری و حضور فعال در سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجا)، پیگیری ایجاد شعب دادگاه ویژه منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تسریع در دادرسی، کمک به تقویت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان ها از جمله نکات مهمی است که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده است.

۰
۰

  

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف


با
تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس ، دولت مجاز شد تا ۲۰ درصد از اعتبار طرح تملک
دارایی های استانی و ملی را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار
بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود.

به گزارش شارژی از خانه ملت، یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ که امروز به میان خبرنگاران آمده بود از تصمیمات این کمیسیون با اشتغالزایی در سال ۹۷ خبرداد .


به گفته یوسف نژاد دولت مجاز است از محل
طرح تملک دارایی های استانی و ملی ۲۰ درصد از اعتبار را در قالب کمک های
فنی و اعتباری در اختیار بانک ها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف
اشتغال شود؛ مقدار حدودی آن ۱۰هزار میلیارد تومان است که به علاوه ۱۵ هزار
میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانک ها به عنوان سپرده و ۳هزار میلیارد
که از محل دیگر، مهیا شده، بانک ها موظف هستند برابر این میزان آورده
داشته باشند، بنابراین ۵۰هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال در تبصره ۱۷
در نظر گرفته شده است./

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف

اين يعني علاوه بر موضوع كميت، موضوع كيفيت آب تهران هم مطرح بوده و هست. بخش اعظم آبي كه در تهران مصرف مي‌شود (يعني بالاي ٨٠ درصد) دوباره به صورت فاضلاب بازمي‌گردد و بايد پالايش شود تا به محيط‌زيست آسيب نرساند.

انوش نوری اسفندیاریشارژی/ انوش نوري‌اسفندياري*: مساله اصلي در حوزه آب مساله مديريتي است. واقعيت اين است كه شهر تهران به لحاظ جمعيتي به نسبت پايداري رسيده و حتي صحبت از فرستادن مهاجر از تهران به ساير نقاط هم مطرح است. به همين دليل تاكنون روش مديريتي بر اين بوده است كه به هر روش و هر قيمتي كه شده آب براي تهران تامين شود.

بر اين اساس تامين آب سالانه پايتخت به رقم ١ ميليارد و ٣٠٠ ميليون متر مكعب رسيد. به طور ميانگين ٣٠ درصد از آب تامين‌شده از آب زيرزميني است و ٧٠ درصد از آب سطحي. كيفيت منابع آب سطحي ما به دليل شرايط نامناسب مديريت آبخيز دچار مشكل است و از طرفي كيفيت آب‌هاي زيرزميني هم به لحاظ كيفي مساله‌دار است.

اين يعني علاوه بر موضوع كميت، موضوع كيفيت آب تهران هم مطرح بوده و هست. بخش اعظم آبي كه در تهران مصرف مي‌شود (يعني بالاي ٨٠ درصد) دوباره به صورت فاضلاب بازمي‌گردد و بايد پالايش شود تا به محيط‌زيست آسيب نرساند. اين فاضلاب‌ از طريق رود-‌دره‌هايي كه در تهران وجود دارند به سمت جنوب شهر مي‌رود و در آنجا مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.

براي همين لازم است شيوه مديريتي بايد به صورتي باشد كه بشود بين چرخه آب يعني آبي كه از آسمان مي‌بارد و به صورت روان‌آب حتي منجر به سيل و خسارت مي‌شود و آبي كه از طالقان، كرج، لار و لتيان به سوي تهران مي‌آيد به شكل مناسبي مورد استفاده و پساب‌ها هم حتي‌الامكان در تامين نيازها مورد توجه قرار بگيرد. در حال حاضر پس از كشمكش‌هاي زياد تازه موفق شده‌ايم كه براي آبياري فضاي سبز از آب لوله استفاده نكنيم. اما به هر حال براي حفظ فضاي سبز تهران حدود ٢٥٠ مليون متر‌مكعب آب برداشت مي‌شود كه رقم بسيار بالا و قابل توجهي است. در كنار اين موضوع حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد تلفات آب داريم. به طور مشخص در مورد تهران اين ميزان از تلفات آب بازمي‌گردد به قدمت لوله‌ها و بافت شهري بسيار فرسوده گسترده‌اي كه در پايتخت وجود دارد و مزيد بر علت مي‌شود.

از طرف ديگر اندازه‌گيري، كنترل آب و نرخ‌گذاري حجمي آب هم به شكلي است كه در مجتمع‌ها به صورت تجمعي است و به صورت تفكيكي امكان‌پذير نيست براي همين جرايمي كه به مصرف‌هاي بالا تعلق مي‌گيرد از آنجايي كه روي كل مجتمع سرشكن مي‌شود…

 اثر بازدارندگي خود را از دست داده‌اند و تنها اثرشان، اثر درآمدي براي شركت آب‌وفاضلاب است.

اين مشكلات مزمن از قبل در تهران وجود داشته‌اند و حالا به دليل بارش‌هاي اندكي كه امسال داشتيم و شدت گرفتن خشكسالي، طبيعتا اين مشكلات خودشان را بيشتر نشان مي‌دهند و بايد مورد توجه قرار بگيرند. معمولا در چنين شرايطي آخرين راه‌حل‌ها به سمت جيره‌بندي و قطع آب مي‌رود كه خسارت‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند و قبل از آن نقطه، بايد تدابيري اتخاذ شود. قبلا هم سابقه داشته كه به عنوان راه‌حل فشار آب را كمتر مي‌كردند كه خودش منجر به اين مي‌شود كه در مجتمع‌ها ناچار آب را پمپاژ كنند. يا اينكه از آب زيرزميني بيشتر بهره‌برداري كنند كه مشكل كيفيت آب را همراه دارد و مردم را به سوي استفاده بيشتر از تصفيه‌كننده‌ها مي‌برد، يعني عملا هزينه مضاعف به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود. همه اينها يعني ما نياز به يك تحول در نظام مديريتي داريم كه هم مشاركت مردم در آن قوي‌تر ديده شود و هم شيوه‌هاي عرضه بيشتر به هر قيمت مورد تجديدنظر قرار بگيرد.

اينكه در مورد وضعيت بد آب تهران زياد نمي‌شنويم به اين دليل است كه اطلاعات شفاف نيست و تصميمات پشت درهاي بسته گرفته مي‌شود، يعني ترجيح به ادامه روند موجود است. اگر اين مسائل علني مطرح شوند و مردم در جريان آن قرار بگيرند، نارسايي‌هاي مديريتي خودش را نشان مي‌دهد و به دنبال آن مطالبات و درخواست‌هاي مشخص‌تري از سوي مردم مطرح مي‌شود كه اين موضوع براي كساني كه علاقه‌مند به حفظ وضعيت موجود هستند، مطلوب نيست.

هرچه مي‌گذرد مديريت آب شهري سخت‌تر مي‌شود و راه‌حل‌هاي بازسازي و تغيير با دشواري‌هاي بيشتري مواجه مي‌شوند، براي فرار از همين سختي است كه گروهي علاقه دارند همان رويه موجود را حفظ كنند و تن به اين مشكلات ندهند. در اختيار گذاشتن اطلاعات، پاسخگويي به مردم و جلب همكاري آنها يكي از همان راه‌هاي دشواري است كه از آن حذر مي‌شود.

شرايط دشواري براي كشور ما پيش آمده؛ به صورت خاص براي تهران. در برنامه ششم قرار بر اين بود ١١ميليارد متر مكعب كاهش برداشت داشته باشيم كه در كنار اقدامات ديگر مانند انتقال آب و باروري ابرها و استفاده از آب‌هاي ژرف تقريبا فراموش شده است و طبيعتا چهره واقعي قضايا با همان سرعتي كه منابع آب كم مي‌شوند، خودش را آشكارتر نشان مي‌دهد. اين شرايط فرصتي است تا تصميمات جدي‌تر با سرعت بيشتري گرفته شوند؛ زياد وقتي باقي نمانده است.

* عضو انديشكده تدبير آب ايران

۲۸ام دی ۱۳۹۶ مختلف


کسنیا سابچاک خبرنگار روس که به عنوان مخالف حکومت روسیه
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است، گفت که شبه جزیره کریمه بخشی از
اوکراین است.

کسنیا سابچاک خبرنگار روس که به عنوان
مخالف حکومت روسیه نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است، گفت که شبه جزیره
کریمه بخشی از اوکراین است.

به گزارش ایرنا، سابچاک روز چهارشنبه در
گفت وگو با رادیو کامسامولسکایا پراودا گفت که کریمه بر اساس قوانین بین
المللی بخشی از اوکراین بوده و روسیه این قوانین را نقض کرده است.

سابچاک همچنین خاطرنشان کرد: ساکنان منطقه کریمه نسبت به بقیه نقاط جهان از حقوق کمتری برخوردارند.

نامزد ریاست جمهوری روسیه گفت که در کریمه
بانک دولتی اسبربانک (بزرگ ترین بانک روسیه) شعبه ندارد و سفر ساکنان این
منطقه به کشورهای دیگر نیز دشوار است و مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸
روسیه در شبه جزیره کریمه برگزار نمی شود.

مردم شبه جزیره کریمه چند سال پیش با بروز
اختلافات داخلی در اوکراین با برگزاری همه پرسی خواستار پیوستن به روسیه
شدند و در ماه مارس ۲۰۱۴، روسیه این درخواست آنان را پذیرفت اما اوکراین که
با برخی از مناطق جدایی طلب خود در شرق همچنان درگیر است، این شبه جزیره
را بخش جدایی ناپذیر قلمرو خود می داند.

برخی از کشورهای جهان کریمه را خاک روسیه می دانند و برخی دیگر خواهان بازگشت آن به اوکراین هستند.

سابچاک نامزد پر سر و صدای انتخابات ریاست
جمهوری روسیه نیز که ۳۶ سال سن دارد، مجری چند برنامه تلویزیونی سیاسی و
اجتماعی از جمله شبکه اول روسیه و دوژد را بوده است.

این زن خط قرمز روس‌ها را رد کرد

او اکنون نیز خبرنگار است و به دلیل مخالفت با تصمیمات دولت روسیه و اظهارات جنجالی بیش از پیش مورد توجه رسانه ها قرار دارد.

سابچاک که سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ عضو شورای
هماهنگی مخالفان دولت بود، تنها فرزند آناتولی سابچاک نخستین شهردار سن
پترزبورگ پس از فروپاشی شوروی است که ولادیمیر پوتین رییس جمهوری کنونی
روسیه در دهه ۹۰ میلادی چند سال تا ۱۹۹۶ معاون وی بود.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

۲۸ام دی ۱۳۹۶ آهنگ

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید پویان مختاری آهای گل

امشب از رسانه بزرگ آپ موزیک ، دانلود آهنگ جدید پویان مختاری با عنوان آهای گل همراه با تکست و دو کیفیت 320 و 128

شعر : سنتی بختیاری / آهنگسازی : محلی بختیاری / تنظیم کننده : یاسین ترکی

Exclusive Song: Pooyan Mokhtari – “Ahai Gol” With Text And Direct Links In UpMusic

Pooyan Mokhtari Ahai Gol دانلود آهنگ جدید پویان مختاری آهای گل

متن آهنگ آهای گل پویان مختاری

♪♪♫♫♪♪♯

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید پویان مختاری آهای گل

♪♪♫♫♪♪♯

پویان مختاری آهای گل

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید پویان مختاری آهای گل

۲۸ام دی ۱۳۹۶ آهنگ

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ شهرام ناظری دلبر

امشب برای شما کاربران آپ موزیک ترانه زیبای شهرام ناظری بنام دلبر را با بهترین کیفیت آماده کرده ایم

Exclusive Song: Shahram Nazeri – “Delbar” With Text And Direct Links In UpMusic

r دانلود آهنگ شهرام ناظری دلبر

متن آهنگ دلبر شهرام ناظری

♪♪♫♫♪♪♯

دل خلوت خاص دلبر آمد
دلبر به کرم به دل برآمد
جان آینه جمال جانان
تن خاک دیار دلبر آمد

ساقی به ظهور خویش دم زد ♪♪♫♫♪♪♯
صد گونه سپاس مظهر آمد ♪♪♫♫♪♪♯
دل خلوت خاص دلبر آمد ♪♪♫♫♪♪♯

دل خلوت خاص دلبر آمد
دلبر به کرم به دل بر آمد
جان آینه جمال جانان
تن خاک دیار دلبر آمد

از عکس فروغ روی دلدار
دل آینهء منور آمد

شد محفل دل ز غیر خالی
یار از دل دلبری درآمد

UpMusicTag دانلود آهنگ شهرام ناظری دلبر

ساقی به ظهور خویش دم زد
صد گونه سپاس مظهر آمد

♪♪♫♫♪♪♯ دل خلوت خاص دلبر آمد
♪♪♫♫♪♪♯ دلبر به کرم به دل بر آمد
♪♪♫♫♪♪♯ جان آینه جمال جانان
تن خاک دیار دلبر آمد

از عکس فروغ روی دلدار
دل آینهء منور آمد

جز دلم کو ز ازل تا به ابد ، عاشق رفت
جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که درین گنبد دوار بماند

شد محفل دل ز دل خالی
یار از در دلبری درآمد

دل خلوت خاص دلبر آمد

♪♪♫♫♪♪♯

شهرام ناظری دلبر

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ شهرام ناظری دلبر

۲۸ام دی ۱۳۹۶ آهنگ

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ شهرام ناظری پرنده

امشب برای شما کاربران آپ موزیک ترانه زیبای شهرام ناظری بنام پرنده را با بهترین کیفیت آماده کرده ایم

Exclusive Song: Shahram Nazeri – “Parandeh” With Text And Direct Links In UpMusic

148821601052898706shahram nazeri parandeh دانلود آهنگ شهرام ناظری پرنده

متن آهنگ پرنده شهرام ناظری

♪♪♫♫♪♪♯
پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست
پرنده پرنده فاصله ی بالهای پروازست پرنده خواستنه آسمان درونه دل است
پرنده خواستنه آسمان درونه دل است

♪♪♫♫♪♪♯ پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست پرنده بی پر و پرواز و نغمه خاموشیست ♪♪♫♫♪♪♯
♪♪♫♫♪♪♯ پرنده فاصله ی بالهای پروازست , پرنده فاصله ی بالهای پروازست ♪♪♫♫♪♪♯

پرنده طعمه گرفتن ز قله های بلند پرنده پر کشیدن بر آبهای زلال
پرنده راویه چشمهای بارانی , پرنده راویه چشمهای بارانی

UpMusicTag دانلود آهنگ شهرام ناظری پرنده

پرنده کوچ پرنده لانه به شاخه فصول بنهادن
پرنده کوچ پرنده لانه به شاخه فصول بنهادن

♪♪♫♫♪♪♯ پرنده عابره همواره ی خطر بوده است پرنده عابره همواره ی خطر بوده است ♪♪♫♫♪♪♯
♪♪♫♫♪♪♯ پرنده خو نگرفتن به میله های قفس , پرنده خو نگرفتن به میله های قفس ♪♪♫♫♪♪♯

پرنده شوق رهایی پرنده آوازست , پرنده شوق رهایی پرنده آوازست
پرنده شوق رهایی پرنده آوازست , پرنده آوازست

پرنده چیدنه گلبرگهای ناپیدا پرنده رد شدن از مرزهای ممنوعه
پرنده سینه سپردن به خواب سرخه بلا , پرنده سینه سپردن به خواب سرخه بلا
پرنده برده دلاویزه نام آزادیست

♪♪♫♫♪♪♯

شهرام ناظری پرنده

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ شهرام ناظری پرنده

۲۸ام دی ۱۳۹۶ آهنگ

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر

امروز شما آپ موزیکی ها میتوانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ ایران برگر با صدای شهرام ناظری

Exclusive Song: Shahram Nazeri – “Iran Burger” With Text And Direct Links In UpMusic

142700805944737470shahram nazeri iran burger دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر

متن آهنگ ایران برگر شهرام ناظری

♪♪♫♫♪♪♯

دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

♪♪♫♫♪♪♯ در اجاق من آتشی به چشمان من زبانه دارد ♪♪♫♫♪♪♯
♪♪♫♫♪♪♯ دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد ♪♪♫♫♪♪♯

بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
مرغ هوا هم آشیانه دارد
دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر

دل هوای او دل هوای می
دل هوای بانگ عاشقانه دارد
دل هوای او دل هوای می
دل هوای بانگ عاشقانه دارد
آن پرستو کز دیار ما بارغم به دل
رفت و کس ندانم کزو نشانه دارد
♪♪♫♫♪♪♯ دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد ♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯ غم گرفته باغ جان من ♪♪♫♫♪♪♯
بنگر ای بهار دیررس شاخه ها جوانه دارد
آتش است و شعله ها و دود
طرح او سپرده در نظر
با خیال او نگاه من خلوتی شبانه دارد
شب عبوس می نماید و دل بهانه دارد
پشت شیشه ها باد رهگذر ترانه دارد
دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

♪♪♫♫♪♪♯

شهرام ناظری ایران برگر

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر